1/1
Petal Peeper
Giant Texas swallowtail as it seems to be 'peeking' around petals edge at me..

Giant Texas swallowtail as it seems to be 'peeking' around petals edge at me..

Copyright Howard B. Cheek